Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 9: Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ zdárně ukončil svou činnost.

Tisková zpráva 9: Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ zdárně ukončil svou činnost.

Česko-německý projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“, zkráceně „Sousedé“ působil na obou stranách šluknovského výběžku od loňského ledna. Během plánované dvouleté mise se mu podařilo naplnit hlavní cíl činnosti, tedy spojovat a rozvíjet česko-německé vztahy v této oblasti. Prostřednictvím vlastních akcí či napojením se na další neziskové spolky se tak povedlo realizovat téměř tři desítky nejrůznějších aktivit. Kromě řady zážitků a poznatků, zde „Sousedé“ zanechávají plně funkční „propojovací“ aplikaci a dokumentární film o historii přeshraničních vztahů. 

Historie projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ se rozběhl v lednu loňského roku a jeho činnost bude ukončena k poslednímu dni roku letošního.  Lead partnerem projektu je město Varnsdorf a hlavním partnerem na německé straně neziskový spolek Valtenbergwichtel. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Hlavním posláním projektu je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice a rozvoj sítě neziskových organizací v této oblasti. 

Aktivity projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“

Historie aktivit „Sousedů“ je velmi pestrá. Jak už bylo napsáno, akcí bylo uskutečněno téměř třicet a vybrat pár těch nejpovedenějších není snadný úkol. Nicméně tedy, za autora článku, si dovolím zmínit dvě, které asi nejvíce naplnily hlavní poslání projektu. První byl srpnový běžecký závod Cross Parkmaraton uskutečněný v Krásné Lípě. Zde se senioři zapojili do samotné organizace běhu.  Druhou povedenou aktivitou bylo listopadové Pečení svatomartinských rohlíčků ve Varnsdorfské Pohádce. Většina sousedy napečených rohlíčků byla druhý den rozdána v rámci svatomartinské mše. Obě akce, ať už Cross Parkmaraton nebo Pečení ukázaly, že lidem v této oblasti nejde jen o pobavení se, ale také o to být prospěšnými. Vždyť navazování, i třebas přeshraničních vztahů, se nejlépe uskutečňuje právě při společné činnosti.   

A co dál „Sousedé“? 

Jak je uvedeno v úvodu, „Sousedé“ ke konci roku uzavřou svou plánovanou dvouletou existenci. Dlouhá cesta, kterou projekt urazil, přinesla své ovoce.  Ať už v podobě milých setkání, rozhovorů a nových přátelství nebo v podobě speciálně vytvořené aplikace či dokumentárního filmu. Všechny aktivity byly poctivě dokumentovány a jsou k dispozici na těchto odkazech: 

reportáže z akcí jsou k nalezení zde nebo na videích zde, sociální sítě projektu naleznete:  www.facebook.com/nachbarnsousede nebo na www.instagram.com/sousede_nachbarn/

Aplikace, která tady zůstane, bude napřímo propojovat dobrovolníky z řad sousedů s organizacemi v oblasti. To znamená, že zde bude nástroj a jednoduchá cesta, jak se na akce přihlásit. Z druhé strany i organizace budou schopny jednoduše sehnat dobrovolníky nebo diváctvo na své akce. Aplikace bude už brzy dostupná na webových stránkách zde

Dokumentární film Hranice, který se ve spolupráci s profesionálními filmaři a studenty Biskupského gymnázia Varnsdorf podařilo natočit, už se promítá v oblastních kinech. Trailer k filmu naleznete zde 

Projekt „Sousedé“ se tímto loučí a děkuje všem organizacím, partnerům a podporovatelům. Bez této pomoci by se výše uvedené nikdy nepodařilo.

Das Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ hat seine Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen.

Das tschechisch-deutsche Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“, kurz „Nachbarn“ genannt, ist seit Januar letzten Jahres auf beiden Seiten des Schluckenauer Zipfels aktiv. Während der geplanten zweijährigen Mission gelang es, das Hauptziel der Aktivitäten zu erreichen, nämlich die tschechisch-deutschen Beziehungen in der Region zu verknüpfen und auszubauen. Durch eigene Veranstaltungen oder durch die Zusammenarbeit mit anderen gemeinnützigen Vereinen konnten wir fast dreißig verschiedene Aktivitäten durchführen. Neben vielen Erfahrungen und Erkenntnissen hinterlassen die „Nachbarn“ eine voll funktionsfähige App und einen Dokumentarfilm über die Geschichte der grenzüberschreitenden Beziehungen. 

Geschichte des Projekts „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ 

Das Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ wurde im Januar letzten Jahres ins Leben gerufen und wird am letzten Tag dieses Jahres enden.  Der Lead-Partner des Projekts ist die Stadt Varnsdorf und der Hauptpartner auf deutscher Seite ist der gemeinnützige Verein Valtenbergwichtel e.V. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kooperationsprogramm Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014-2020 gefördert. Die Hauptaufgabe des Projekts ist die generationsübergreifende Verbindung von Nachbarn auf beiden Seiten der Grenze und die Entwicklung eines Netzwerks von gemeinnützigen Organisationen in diesem Gebiet.

Aktivitäten des Projekts „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ 

Die Geschichte der Projektaktivitäten ist sehr vielfältig. Wie bereits geschrieben, haben fast dreißig Veranstaltungen stattgefunden, und es ist nicht leicht, einige der erfolgreichsten auszuwählen. Im Namen des Verfassers dieses Artikels möchte ich jedoch die beiden erwähnen, die den Hauptauftrag des Projekts wahrscheinlich am besten erfüllt haben. Der erste war der Cross Park Marathon, der im August in Krásná Lípa stattfand. Hier waren die Senioren an der eigentlichen Organisation des Laufs beteiligt.  Die zweite erfolgreiche Aktivität war das Backen von St. Martinskipferl im November im Club Pohádka in Varnsdorf. Die meisten der von den Nachbarn gebackenen Kipferl wurden am nächsten Tag während des St. Martins-Gottesdienstes verteilt. Beide Veranstaltungen, der Cross Park Marathon und das Backen, haben gezeigt, dass es den Menschen in der Region nicht nur um Spaß geht, sondern auch um Hilfsbereitschaft. Denn Beziehungen, auch grenzüberschreitende, lassen sich am besten in Zusammenarbeit aufbauen.

Und was machen die „Nachbarn“ weiter? 

Wie in der Einleitung erwähnt, werden die „Nachbarn“ Ende des Jahres ihr geplantes zweijähriges Bestehen beenden. Der lange Weg, den das Projekt zurückgelegt hat, hat Früchte getragen.  Ob in Form von netten Begegnungen, Gesprächen und neuen Freundschaften oder in Form einer eigens erstellten App oder Dokumentation. Alle Aktivitäten wurden ehrlich dokumentiert und sind unter den folgenden Links zu finden: 

Berichte von den Veranstaltungen finden Sie hier oder auf den Videos hier, die sozialen   www.facebook.com/nachbarnsousede oder www.instagram.com/sousede_nachbarn/ 

Die App, die es weiterhin geben wird, wird die Freiwilligen aus der Nachbarschaft direkt mit den Organisationen in der Gegend verbinden. Das bedeutet, dass es ein Tool und eine einfache Möglichkeit geben wird, sich für Veranstaltungen anzumelden. Im Gegenzug können Organisationen auch leicht Freiwillige oder Zuschauer für ihre Veranstaltungen gewinnen. Die App wird in Kürze auf der Website hier verfügbar sein.

Der Dokumentarfilm Hranice/Die Grenze, der in Zusammenarbeit mit professionellen Filmemachern und Schülern des Gymnasiums Varnsdorf entstanden ist, wird bereits in regionalen Kinos gezeigt. Der Trailer zum Film ist hier zu finden. 

Das Projekt „Nachbarn“ verabschiedet sich und dankt allen Organisationen, Partnern und Unterstützern. Ohne diese Hilfe wäre das alles nicht möglich gewesen.