Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 2: svět, kde si sousedé pomáhají

Tisková zpráva 2: svět, kde si sousedé pomáhají

Svět, kde si sousedé pomáhají“ je název projektu, který svými aktivitami rozvíjí vztahy mezi obyvateli Šluknovského výběžku.

Hlavní patronát nad celým projektem SKSSP převzalo město Varnsdorf ve spolupráci s německým spolkem Valtenbergwichtel e.V. Podporu projektu se zavázaly poskytnou české a německé neziskové organizace a německá obec Neukirch. V letošním a příštím roce projekt nabídne: mezigenerační workshopy, možnost podílet se na lokálních akcích nebo přispět k obnově svého okolí. Všechny informace obyvatelé Šluknovského výběžku naleznou na webových stránkách nebo facebook profilu projektu SKSSP.

Kde se vzal „Svět, kde si sousedé pomáhají“ ?

Samotná myšlenka projektu SKSSP vznikla před více než dvěma lety v hlavě Michala Svobody, managera celého projektu a varnsdorfského rodáka. Od původního nápadu pomoci seniorům, kteří si o pomoc neřeknou, se Michal dostal až k vývoji webové aplikace. Tato aplikace měla sdružovat potřebné a dobrovolníky v rámci jedné lokality. Reálná praxe však původní záměr aplikace bohužel nenaplnila. Senioři nemají k podobným záležitostem technický přístup a zatím ani důvěru. Nicméně, původní myšlenka vzájemné prospěšnosti a sousedské pomoci žila dál. Propojení se s městem Varnsdorf bylo tedy logickým krokem, jak získat u širšího publika větší důvěryhodnost. Město Varnsdorf a jeho okolí tak získá pro své obyvatele skvělou nabídku nejrůznějších aktivit. 

Citace Roland Solloch, starosta města Varnsdorf: „Mám radost, že můžeme být součástí aktivity, která obnoví vztahy a znovu nastartuje sousedskou pospolitost. V dnešní době, kdy byla velká část společnosti zasažena a sociálně izolována pandemií Covid-19, jsou podobné záležitosti potřebné jako sůl.“

Citace Jens Zeiler, starosta města Neukirch: „Jako starosta jsem rád, že se německým partnerem nového projektu pro město Varnsdorf se stává spolek Valtenbergwichtel e.V. a již se těším na výsledky spolupráce, které se budu jakožto starosta samozřejmě velmi rád účastnit.“..

Co nabízí „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Nabídka aktivit a činností, které SKSSP bude lidem nabízet, je velmi pestrá. Mimo jiné se jedná o možnost zapojit se do organizace běžeckých a cyklistických závodů v okolí, podílet se na obnově kulturní krajiny (např. renovace božích muk, úprava stromořadí apod.) nebo diskutovat nad aktuálními tématy jako jsou např. digitalizace, životní prostředí nebo smartifikace města. 

Citace Tilo Moritz, ředitel spolku Valtenbergwichtel e.V.: „Pořádáme sportovní i kulturní akce a zapojujeme se také do roční služby dobrovolníků v oblasti péče o životní prostředí. Jsme velmi rádi, že můžeme všechny tyto aspekty své práce uplatnit v projektové síti Svět, kde si sousedé pomáhají.  Se zájmy našeho českého partnera je v pěkném souladu také koncepce našich 15 denních asistentů pro seniory.“ 

Kde najdu „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Všechny avíza, aktivity a následné reportáže z činností projektu SKSSP budou zaznamenávány na webových stránkách https://sousede-nachbarn.org/ a na sociálním profilu facebook.com/nachbarnsousede . Tyto mediální kanály budou plněny dvojjazyčně tak, aby se o všem mohli dozvědět obyvatelé obou stran hranice. Dalším mediálním prostorem, kde budou výše uvedené informace uveřejněny, budou vývěsky a oficiální tiskové materiály města Varnsdorf. Stejně tak se počítá se sdílením příspěvků z kanálů projektu SKSSP na oficiálních profilech města Varnsdorf. 

Co dalšího nabízí „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Kromě výše uvedených příkladů aktivit, jejichž konkrétní seznam již brzy uveřejníme, se bude projekt SKSSP podílet na vzniku a vývoji webové aplikace. Tato aplikace by měla celou myšlenku a princip projektu převést do jednoduché a použitelné webové formy. Určena bude všem, jednotlivcům i organizacím, kteří se budou chtít do projektu připojit dodatečně, jako účastníci nebo jako poskytovatelé. 

A to už je všechno o projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Samozřejmě, že ne. Skutečnou lahůdkou celého projektu by mělo být vytvoření celovečerního dokumentárního filmu, který zachytí sousedské vztahy na obou stranách hranice. Jednotlivé příběhy lidí a vzájemných vztahů v proudu času a dějin zdokumentují studenti českého a německého gymnázia. Odborný dohled nad tímto filmem převzala společnost Post Bellum – Paměť národa.

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Financování projektu: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenberg Wichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen heißt das Projekt, dessen Aktivitäten die Beziehungen zwischen den Bewohnern des Schluckenauer Zipfels fördern.

Die Schirmherrschaft über das gesamte Projekt hat die Stadt Varnsdorf in Kooperation mit dem deutschen Verein Valtenbergwichtel e.V. übernommen. Tschechische und deutsche gemeinnützige Organisationen und die deutsche Gemeinde Neukirch haben sich verpflichtet, das Projekt zu unterstützen. Dieses und nächstes Jahr bietet das Projekt: generationsübergreifende Workshops, die Möglichkeit, an lokalen Veranstaltungen teilzunehmen oder zur Erneuerung der Umgebung beizutragen. Alle Informationen finden Sie auf der Website oder dem Facebook-Profil des Projekts.

Woher kam die „Welt, in der sich Nachbarn helfen?

Die Projektidee entstand vor mehr als zwei Jahren im Kopf von Michal Svoboda, dem Leiter des gesamten Projekts und gebürtiger Varnsdorfer. Von der ursprünglichen Idee, Senioren zu helfen, die nicht um Hilfe bitten, kam Michal zur Entwicklung einer Web-App. Diese App sollte Bedürftige und Freiwillige an einem Ort zusammenbringen. Leider erfüllte die reale Praxis nicht die ursprüngliche Absicht. Senioren haben keinen technischen Zugang zu ähnlichen Themen und haben noch nicht das Vertrauen. Die ursprüngliche Idee des gegenseitigen Nutzens und der Nachbarschaftshilfe lebte jedoch weiter. Die Verbindung mit der Stadt Varnsdorf war daher ein logischer Schritt, um bei einem breiteren Publikum mehr Glaubwürdigkeit zu erlangen. Die Stadt Varnsdorf und ihre Umgebung erhalten damit ein tolles Angebot an vielfältigen Aktivitäten für ihre Einwohner.

Zitat von Roland Solloch, Oberbürgermeister von Varnsdorf: „Ich freue mich, Teil einer Aktion zu sein, die die Beziehungen wiederaufbaut und die Nachbarschaftsgemeinschaft neu belebt. Heute, wo ein Großteil der Gesellschaft von der Covid-19-Pandemie getroffen und sozial isoliert wurde, werden solche Themen eindeutig benötigt.

Zitat Jens Zeiler, Bürgermeister Neukirch: „Als Bürgermeister freue ich mich, dass Valtenbergwichtel e.V. deutscher Partner des neuen Projekts für die Stadt Varnsdorf wird und freue mich schon jetzt auf die Ergebnisse der Zusammenarbeit, an denen ich als Bürgermeister natürlich sehr gerne teilhaben werde.

Was bietet die „Welt, in der sich Nachbarn helfen?

Das Spektrum an Aktivitäten, die das Projekt den Menschen anbieten wird, ist sehr vielfältig. Unter anderem ist es eine Möglichkeit, sich an der Organisation von Lauf- und Radrennen in der Umgebung zu beteiligen, an der Restaurierung der Kulturlandschaft mitzuwirken (z. B. Sanierung von Qualen, Baumreihen etc.) oder aktuelle Themen wie Digitalisierung, Umwelt oder Smartification der Städte zu diskutieren.

Zitat Tilo Moritz, Geschäftsführer von Valtenbergwichtel e.V.: „Wir organisieren Sport- und Kulturveranstaltungen und beteiligen uns auch am jährlichen Dienst der Ehrenamtlichen im Bereich Umweltpflege. Wir freuen uns sehr, all diese Aspekte unserer Arbeit im Projektnetzwerk anwenden zu können. Auch das Konzept unserer 15 Alltagsbegleiter für Senioren entspricht den Interessen unseres tschechischen Partners.

Wo finde ich die „Welt, in der sich Nachbarn helfen?

Alle Mitteilungen, Aktivitäten und Berichte über Aktivitäten des Projekts werden auf der Website www.sousede-nachbarn.org und auf dem sozialen Profil facebook.com/nachbarnsousede aufgezeichnet. Diese Medienkanäle werden zweisprachig gefüllt, damit sich die Bewohner beider Seiten der Grenze über alles informieren können. Ein weiterer Medienraum, in dem die oben genannten Informationen veröffentlicht werden, sind Anzeigetafeln und offizielle Pressematerialien der Stadt Varnsdorf. Es ist auch geplant, Beiträge aus den Kanälen des Projekts auf den offiziellen Profilen der Stadt Varnsdorf zu teilen.

Was bietet die „Welt, in der sich Nachbarn helfen“ noch?

Zusätzlich zu den oben genannten Aktivitäten, deren konkrete Liste wir in kurzer Zeit veröffentlichen werden, beteiligt sich das Projekt an der Erstellung und Entwicklung einer Web-App. Diese App sollte die gesamte Idee und das Prinzip des Projekts in ein einfaches und nutzbares Webformular übersetzen. Es richtet sich an alle Personen und Organisationen, die zusätzlich als Teilnehmer oder Anbieter an dem Projekt teilnehmen möchten.

Ist es alles zum Projekt die „Welt, in der sich Nachbarn helfen“?

Natürlich nicht. Den Höhepunkt des gesamten Projekts sollte die Kreation eines Dokumentarfilms darstellen, der die nachbarschaftlichen Beziehungen auf beiden Seiten der Grenze zeigt. Individuelle Geschichten von Menschen und wechselseitige Beziehungen im Fluss von Zeit und Geschichte werden von Schülern des tschechischen und deutschen Gymnasiums dokumentiert. Die professionelle Betreuung dieses Films wurde von der Firma Post Bellum – Gedächtnis der Nation übernommen.

Kontakt für die Medien: Josef Pešek; PR manager des Projektes; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“; jos.pesek1979@gmail.com

Finanzierung: Das Projekt ist durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 gefördert.

Leadpartner: Stadt Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Projektpartner: Valtenberg Wichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *