Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 4: Projekt pokračuje

Tisková zpráva 4: Projekt pokračuje

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ plnil svoje závazky i během loňského podzimu.

I přes omezení spojené s pandemií Covid-19 se ve Varnsdorfu a přeshraničním okolí podařilo realizovat několik povedených sousedských akcí. Projekt uskutečnil většinu z nich na živo podle plánu tak, jak těmto akcích sluší nejvíce.

Jaká je historie „Světa, kde si sousedé pomáhají“?

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ začal ve Šluknovském výběžku působit od loňského ledna a má za sebou již řadu povedených akcí na obou stranách hranice. Hlavní záštitu nad projektem drží město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel. Tento spolek ze sousedního Saska má za sebou již více než dvacetiletou historii v neziskové a dobročinné oblasti. 

Primárním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice. Tento cíl je naplňován prostřednictvím pořádání vlastních akcí, případně partnerstvím na akcích dalších subjektů. Kromě pořádání či podílení se na aktivitách v okolí se projekt také zavázal vyvinout webovou aplikaci určenou všem sousedům ve zmíněné oblasti. Tato aplikace by měla nabízet nejrůznější typy aktivit, do kterých se budou moci všichni sousedé zapojit. V rámci aplikace se samozřejmě počítá se zapojením dalších neziskových spolků a organizací. 

Jak funguje „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Samotná praxe ukázala, že sousedé se potkávat chtějí a dlouhodobá izolace nesvědčí vůbec nikomu. Ale nejen potřeba potkávat se je to hlavní, co z akcí projektu vyplývá. Sousedé chtějí být hlavně užiteční a prospěšní. To znamená, že nechtějí jen pasivně přijímat například kulturní nebo jiné zprostředkované zážitky. 

Potřeba být užitečný a pomáhat se vyskytuje úplně nejvíc u zástupců nejstarší generace. Tato věková skupina se akcí projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ účastní asi v nejhojnějším počtu. A právě jejich zpětná vazba a pozitivní reakce jsou hnacím motorem pro další pokračování projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“. Možná i díky výše uvedenému se akce konané od září do konce roku nesly ve velmi pohodovém duchu. 

Za všechny uveďme dvě listopadové, které se uskutečnily v samotném Varnsdorfu. První z nich se konala v klubu seniorů Pohádka. Hlavním motivem bylo naučit se péct svatomartinské rohlíčky dle tradiční receptury, jak je pekly naše prababičky. Pod vedením zkušené pekařky paní Martiny se to nakonec podařilo všem a rohlíčků bylo napečeno opravdu hodně.

Druhou akcí byla oslava dne svatého Martina uskutečněná ve starokatolické farnosti. Této oslavy se zúčastnila velká spousta lidí včetně zástupců projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ a seniorů z klubu Pohádka. Kromě samotné slavnosti spojené s divadelním vystoupením proběhla také ochutnávka svatomartinských vín a ve finále došlo i na rozdávání námi napečených svatomartinských rohlíčků.

Co plánuje „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

V letošním roce projekt plánuje pokračovat v pořádání vlastních akcí. O termínech a detailech těchto aktivit informuje vždy dopředu na svých webových stránkách www.sousede-nachbarn.org. Dále, ve spolupráci se studenty a učiteli, připravuje dokumentární filmy zaměřené na historii česko-německých vztahů v oblasti Šluknovského výběžku. Premiéra těchto snímků by měla proběhnout v létě. A v neposlední řadě se projekt zaměří na dokončení webové aplikace, o které se zmiňujeme v úvodu této zprávy. Jak vidno, je na co se těšit.

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org 

Financování projektu: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenbergwichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Das Projekt „Ein Welt, in der sich Nachbarn helfen“ hat seine Aufgaben auch im Herbst des letzten Jahres erfüllt. 

Trotz Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wurden in Varnsdorf und im grenzüberschreitendem Raum mehrere erfolgreiche Nachbarchaftveranstaltungen umgesetzt. Das Projekt hat die meisten davon live nach dem Plan durchgeführt, was immer die beste Variante ist.

Wie sieht die Geschichte des Projektes „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ aus? 

Das Projekt „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“ begann in dem Schluckenauer Zipfel im Januar des letzten Jahres und hat bereits eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen auf beiden Seiten der Grenze umgesetzt. Die Schirmherrschaft über das Projekt hat die Stadt Varnsdorf, der Partner auf der deutschen Seite ist der gemeinnützige Verein Valtenbergwichtel e.V. Dieser Verein aus Sachsen hat eine mehr als zwanzigjährige Geschichte im gemeinnützigen und wohltätigen Bereich.

Das Hauptziel des Projektes „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“ ist eine generationsübergreifende Zusammenarbeit von Nachbarn auf beiden Seiten der Grenze. Dieses Ziel wird durch die Veranstaltung eigener Aktivitäten und durch Teilnahme auf Aktivitäten weiterer Subjekte erreicht. Neben der Organisation und Teilnahme an Aktivitäten in der Umgebung entwickelt das Projekt auch eine Web-App für alle Nachbaren in der Umgebung. Diese App sollte verschiedene Arten von Aktivitäten anbieten, an denen alle Nachbarn teilnehmen können. Die App rechnet auch mit Beteiligung anderer gemeinnütziger Vereine und Organisationen.

Wie läuft „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“? 

Die Praxis hat gezeigt, dass die Nachbarn treffen wollen und dass eine lange Isolierung schlecht für uns alle ist. Aber Wille zum Treffen ist nicht das Wichtigste im Projekt. Die Nachbarn wollen vor allem hilfreich sein. Das heisst, sie wollen nicht nur passiv an kulturellen und anderen Veranstaltungen teilnehmen.

Das Bedürfnis, hilfreich zu sein, tritt am häufigsten bei den Vertretern der ältesten Generation auf. Diese Altersgruppe nimmt an vielen Veranstaltungen des Projektes „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“ teil. Und gerade ihre positiven Reaktionen sind die treibende Kraft des Projektes „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“. Vielleicht dank den oben genannten Reaktionen verliefen die Veranstaltungen, die von September bis zum Ende des Jahres stattfanden, in einer sehr entspannten Stimmung.

Für alle nennen wir zwei Beispiele, die in Varnsdorf stattfanden. Die erste Veranstaltung fand im Seniorenklub Pohádka statt. Das Hauptmotiv war das Backen der St. Martins Hörnchen nach dem traditionellen Rezept unserer Urgroßmütter. Unter der Anleitung der erfahrenen Bäckerin, Frau Martina, gelang es schließlich allen und die Hörnchen wurden fleißig gebacken.

Die zweite Veranstaltung war die Feier des St.-Martins-Tages in der altkatholischen Gemeinde. En dieser Feier nahmen viele Menschen teil, darunter auch Vertreter des Projektes  „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“und Senioren aus dem Pohádka-Klub. Neben den Feierlichkeiten und Theateraufführung gab es auch eine Verkostung des St. Martinsweins und im Finale auch der von uns gebackenen Hörnchen.

Was plant „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“?

In diesem Jahr möchten wir weiterhin eigene eigene Veranstaltungen organisieren. Über die Termine und Details dieser Aktivitäten informieren wir stets vorab auf unserer Webseite www.sousede-nachbarn.org. Darüber hinaus bereiten wir, in Zusammenarbeit mit den Schülern und Lehrern, Dokumentarfilme vor, die sich mit Geschichte der deutsch-tschechischen Beziehungen in dem Schluckenauerzipfel beschäftigen. Die Premiere dieser Filme soll im Sommer stattfinden. Zudem konzentriert sich das Projekt auf die Fertigstellung der Web-App, die am Anfang dieses Berichtes erwähnt wurde. Es gibt immer etwas, worauf wir uns alle freuen können.

Kontakt für die Medien: Josef Pešek; PR-Manager des Projektes „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Webseite des Projektes: www.sousede-nachbarn.org 

Finanzierung: Das Projekt ist durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 gefördert.

Leadpartner: Stadt Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Projektpartner: Valtenbergwichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *