Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 8: Tour de zeleňák

Tisková zpráva 8: Tour de zeleňák

Projekt „Sousedé“ je aktivní a zve na promítání dokumentu Hranice

Za vznikem třicetiminutového snímku v režii Rudolfa Živce stojí nezisková organizace „Svět, kde si sousedé pomáhají.“ Ta působí na obou stranách hranice Šluknovského výběžku a  úspěšně rozvíjí česko-německé vztahy v regionu a navazuje nová partnerství s dalšími projekty v ČR i SRN. Výsledkem jsou mezigenerační setkání, workshopy a akce, do kterých zapojuje “sousedy”. Ti si vyměňují zkušenosti a vzpomínky a právě o ty jde v dokumentu zejména.

Z historie projektu „Sousedé“

Celý název projektu zní výstižně „Svět, kde si sousedé pomáhají“ a od vzniku v lednu 2021 má za sebou celou řadu vydařených akcí na obou stranách hranice.  Patronem projektu je město Varnsdorf, partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel ze saského Neukirchu. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační sousedské propojení na obou stranách hranice a rozvoj sítě neziskových projektů v regionu.

Aktivity projektu „Sousedé“

Do konce letošního roku je plánováno ještě 6 akcí, termíny a informace naleznete zde. Mezi letošní vydařené akce patřil např. srpnový Parkmarathon, při kterém senioři z obou stran hranice pomáhali s orientací běžcům a také napekli velkou část sladkostí, kterými závodníci doplňovali hladinu cukru.

Tour de Zeleňák aneb děti a senioři, Češi a Němci a jeden cyklistický závod ve Šluknovském výběžku. Senioři a dobrovolníci z obou zemí pomohli s organizací povedených dětských závodů.

Podzimní festival/Herbfest – „kde přátelé ze spolku Lebenstraume Neugersdorf přivítali sousedy ve svém zázemí. “Sousedé” se zde účastnili stánkového prodeje i souvisejících atrakcí, ale také si prohlédli komunitní zahradu a povedený den završili návštěvou muzea místní bývalé textilní továrny. 

Novým nástrojem, který přispěje k dalšímu rozvoji sousedských aktivit, je chytrá webová aplikace, jejíž spuštění proběhne do konce letošního roku. Více informací o aplikaci se dozvíte zde.

Michal Svoboda, koordinátor projektu „Sousedé“, k aplikaci říká : „Moderní technologie, která nebude sousedy oddělovat, ale sbližovat, to je hlavním posláním této naší práce. Aplikace bude nabízet podrobné informace o akcích organizací v okolí a možnostech dobrovolníků se do nich zapojit.”

Současný dokument o minulých časech

Film Hranice je výpovědí čtyř pamětníků, kteří na česko-německé hranici prožili většinu života. Jsou to rodáci ze Šluknovské oblasti a vyprávěním nám přiblíží známá místa a časy, které nelze rozhodně označit za ideální a je třeba si je připomínat. Dokument byl natočen v průběhu letošního roku a na jeho vzniku se podíleli také studenti Biskupského gymnázia Varnsdorf. V průběhu natáčení tak došlo ke zcela spontánnímu propojení několika generací a naplnění smyslu projektu „Sousedé“. Velkou pomocí celému štábu byla přítomnost historičky Kláry Mágrové, která se ujala role odborného garanta snímku. 

Film Hranice bude spolu se dvěma dalšími dokumenty o historii i současnosti regionu promítán v kině v Krásné Lípě ve středu 19. 10. od 20 hodin.

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org

Financování projektu: Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Das Projekt „Nachbarn“ ist aktiv und lädt zur Vorführung des Dokumentarfilms Hranice/Die Grenze ein

Hinter dem 30-minütigen Film von Rudolf Živec steht die gemeinnützige Organisation „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“. Sie ist auf beiden Seiten der Grenze in dem Schluckenauer Zipfel tätig und entwickelt erfolgreich die deutsch-tschechischen Beziehungen in der Region und knüpft neue Partnerschaften mit weiteren Projekten in Tschechien und Deutschland. Das Ergebnis sind generationenübergreifende Begegnungen, Workshops und Veranstaltungen, an denen „Nachbarn“ beteiligt sind. Sie tauschen Erfahrungen und Erinnerungen aus, und darum geht es vor allem auch in dem Filmdokument.

Aus der Geschichte des Projekts „Nachbarn“

Der vollständige Name des Projekts lautet treffend „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ und seit seiner Gründung im Januar 2021 hat es eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen auf beiden Seiten der Grenze organisiert. Schirmherr des Projekts ist die Stadt Varnsdorf, Partner auf der deutschen Seite ist der gemeinnützige Verein Valtenbergwichtel aus Neukirch, Sachsen. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Kooperationsprogramm Tschechien – Freistaat Sachsen 2014-2020 gefördert. Ziel des Projekts „Eine Welt, in der sich Nachbaren helfen“ sind generationsübergreifende Nachbarschaftsbeziehungen auf beiden Seiten der Grenze und der Aufbau eines Netzwerks gemeinnütziger Projekte in der Region.

Aktivitäten des Projekts „Nachbarn“

6 weitere Veranstaltungen sind bis Ende dieses Jahres geplant, Termine und Informationen finden Sie hier. Zu den erfolgreichen Veranstaltungen gehörte in diesem Jahr beispielsweise der Parkmarathon im August, bei dem Senioren auf beiden Seiten der Grenze den Läufern bei der Orientierung halfen und auch eine große Portion Süßigkeiten backten, mit denen die Teilnehmer ihren Zuckerhaushalt wieder auffüllten.

Tour de Zeleňák oder Kinder und Senioren, Tschechen und Deutsche und ein Radrennen in dem Schluckenauer Zipfel. Senioren und Freiwillige aus beiden Ländern halfen bei der Organisation erfolgreicher Kinderrennen.

Herbfest – wo Freunde des Vereins Lebensträume Neugersdorf die Nachbarn in ihrer Einrichtung willkommen hießen. Die Besucher nahmen am Standverkauf und den dazugehörigen Attraktionen teil, besichtigten aber auch den Gemeinschaftsgarten und rundeten den schönen Tag mit einem Besuch im Museum der örtlichen ehemaligen Textilfabrik ab.

Ein neues Werkzeug, das zur Weiterentwicklung der Nachbarschaftsaktivitäten beitragen wird, ist eine Webanwendung, die bis Ende dieses Jahres eingeführt wird. Hier können Sie hier mehr über die Anwendung erfahren.

Michal Svoboda, Koordinator des Projekts „Nachbarn“, sagt über die Anwendung: „Moderne Technologie, die Nachbarn nicht trennt, sondern näher zusammenbringt, das ist die Hauptaufgabe unserer Arbeit. Die Anwendung bietet detaillierte Informationen über die Veranstaltungen von Organisationen in der Region und Möglichkeiten für Freiwillige, sich daran zu beteiligen.“

Ein zeitgenössisches Dokument über vergangene Zeiten

Der Film Hranice/Die Grenze ist das Zeugnis von vier Zeitzeugen, die den größten Teil ihres Lebens an der tschechisch-deutschen Grenze verbracht haben. Sie stammen aus der Region Šluknov und bringen uns durch Geschichtenerzählen vertraute Orte und Zeiten, die nicht als ideal bezeichnet werden können und an die wir uns erinnern müssen. Der Dokumentarfilm wurde in diesem Jahr gedreht, an seiner Entstehung waren auch die Schüler des Bischofsgymnasiums Varnsdorf beteiligt. Bei den Dreharbeiten wurden ganz spontan mehrere Generationen verbunden und der Sinn des Projekts „Nachbarn“ wurde erfüllt. Eine große Hilfe für die gesamte Crew war die Anwesenheit der Historikerin Klára Mágrová, die die Rolle der fachlichen Garantin des Films übernahm.

Der Film Hranice/Die Grenze wird zusammen mit zwei weiteren Dokumentarfilmen über die Geschichte und Gegenwart der Region am Mittwoch, den 19. Oktober ab 20 Uhr im Kino in Krásná Lípa, vorgeführt. 

Kontakt für die Medien: Josef Pešek; PR-Projektleiter; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“; jos.pesek1979@gmail.com

Projekt-Website: www.sousede-nachbarn.org

Projektfinanzierung: Das Projekt wird durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Tschechien – Freistaat Sachsen 2014-2020 gefördert.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *